1. Operator maszyn do robót ziemnych, drogowych i innych urządzeń technicznych

 • Operator koparko-ładowarek w zakresie III klasy uprawnień.
 • Operator ładowarek jednonaczyniowych kl. III (do 20 t masy całkowitej).
 • Operator koparek jednonaczyniowych kl. III (do 25 t masy całkowitej).
 • Operator przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym kl. III.
 • Montażysta rusztowań budowlano- montażowych metalowych – montaż i demontaż.
 • Operator wielozadaniowych nośników osprzętu.

Kursy realizowane są na podstawie programów udostępnionych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje Książkę Operatora z uwzględnioną wybraną specjalnością.

   2. Kursy spawalnicze

 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MMA (111)
 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)
 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)
 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG (131)
 • Spawanie acetylenowo – tlenowe blach (311)
 • Spawanie acetylenowo – tlenowe rur (311)


Posiadamy aktualny Atest wydany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
w Gliwicach na prowadzenie w/w kursów. Kursy prowadzone są na podstawie Wytycznych Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Zajęcia praktyczne prowadzone są na spawalni zweryfikowanej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, wyposażonej w spawarki do nauki wszystkich wymienionych metod spawania oraz w niezbędny sprzęt pomocniczy i ochronny. Przy ośrodku działa Komisja Egzaminacyjna posiadająca Licencję upoważniającą do egzaminowania spawaczy po kursach spawania oraz do okresowej weryfikacji uprawnień spawalniczych.

 • Spawanie blach spoinami czołowymi w/w specjalności.
 • Spawanie rur spoinami czołowymi w/w specjalności.
 • Weryfikacja uprawnień spawacza (przedłużenie uprawnień, odnowienie uprawnień).

3. Badania nieniszczące: Badania wizualne VT1, VT2

(wg programów Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa zgodnie z wymogami PN-EN ISO 9712)

4. Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych

 

Posiadamy udostępnione programy opracowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

 

5. Bezpieczne użytkowanie butli

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do bezpiecznego użytkowania butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym. – Czas trwania szkolenia – 4 godziny.

6. Obsługa / konserwacja urządzeń podległych UDT

(suwnice, cięgniki, żurawie, dźwigi, podesty)

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego z części teoretycznej i praktycznej. Po zakończeniu kursu  i zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu uczestnicy otrzymują stosowne uprawnienia.

 7. Urządzenia, instalacje i sieci – Eksploatacja, Dozór

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy, przedstawienie zmian, nowości oraz przygotowanie
do zdobycia uprawnień państwowych. Informujemy, że otrzymane świadectwa kwalifikacyjne wydawane są przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków.

 • Uprawnienia elektryczne – Grupa 1
 • Uprawnienia cieplne – Grupa 2
 • Uprawnienia gazowe – Grupa 3

8. Szkolenia w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)

 • kurs podstawowy – 19 godzin,
 • kurs specjalistyczny (przewóz w cysternach),
 • przewóz materiałów wybuchowych klasy 1,
 • przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7.

Posiadamy aktualną zgodę wydaną przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu na prowadzenie
w/w kursów.

  9. Operator pilarek łańcuchowych

Celem szkolenia jest przygotowanie do bezpiecznej obsługi i pracy pilarkami łańcuchowymi w zakresie samowyrobu drewna w lesie, posługiwaniu się pilarkami łańcuchowymi w gospodarstwie przydomowym i w zakresie innych potrzeb. Szkolenie kończy się sprawdzianem z umiejętności i wydaniem zaświadczenia. Czas trwania szkolenia – 10 godzin.

  10. Szkolenia BHP okresowe:

 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
 • dla pracowników administracyjno – biurowych i innych,
 • dla pracowników inżynieryjno – technicznych,
 • dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby.

11. Kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs obejmuje:
Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy:

 • Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor-osoba ucząca się”,
 • Metodyka praktycznej nauki zawodu,
 • Umiejętności dydaktyczne.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii
i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu. Kurs prowadzony jest na podstawie programu zatwierdzonego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu. Szkolenie kończy się egzaminem, po którym zostają wydane stosowne zaświadczenia.

12. Kursy czeladnicze i mistrzowskie

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do złożenia egzaminu na czeladnika (robotnika wykwalifikowanego) lub tytuł mistrza.

13. Zasady wdrażania systemu HACCP, z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej w zakładach żywieniowo – żywnościowych

Szkolenia mają na celu kształtowanie umiejętności z zakresu wdrażania systemu HACCP oraz zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej obowiązujących w przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych. Kursanci, po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, otrzymują wnioskowane zaświadczenia o ukończeniu wg wzoru MEN.

 14. Obsługa kas fiskalnych

Szkolenie przygotowuje do nabycia umiejętności w zakresie samodzielnego obsługiwania urządzeń fiskalnych dla osób chcących zawodowo zajmować się obsługą kas fiskalnych.
Czas trwania szkolenia – 8 godzin.

12. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, kursanci otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

15. Kursy komputerowe


Obsługa komputera z SO Windows.

 • Obsługa programów biurowych..
 • Wykorzystanie Internetu w biurze.
 • Obsługa pakietu SUBIEKT.
 • Aplikacje pakietu MS Office.

Obsługa programów i aplikacji w uzgodnieniu z kursantem (grupą szkoleniową).

I inne rodzaje szkoleń, kursów wynikające z potrzeb Klientów

Jesteśmy w stanie zorganizować szkolenia i kursy nakierowane na szczególne potrzeby naszych Klientów.